Home arrow HIHRW Reports arrow ABORIGINAL PEOPLES(INDIGENOUS PEOPLES)
ABORIGINAL PEOPLES(INDIGENOUS PEOPLES) PDF  | Print |

Planet Earth 72-The Aboriginal Peoples are defined as minorities by certain countries, but at the international standard setting, the United Nations recognized as "Indigenous Peoples".

"Indigenous Peoples" yog cov neeg ib txwm nyob rau thaj chaw los yog lub tebchaws ntawd los tau ntau pua / txhiab  xyoo ua ntej thaum thaj av ntawd tig  los ua ib lub tebchaws nyob qab tswj hwm ntawm nom tswv kav tebchaws (government systems).

img002img005
 
 
© 2014 Hmong International Human Rights Watch