Home arrow Related News arrow HMONG WOMEN LEADERSHIP, By Peter Vang, November 16, 2007
HMONG WOMEN LEADERSHIP, By Peter Vang, November 16, 2007 PDF  | Print |
Published Friday, November 16, 2007

Yav ntuj thaum ub, peb cov pojniam Hmoob tsis muaj feem ntau rau kev kawm txuj, kev txiav txim siab (decision making), thiab kev ua thawjcoj (leadership) vim peb Hmoob kev cojnoj cojua (culture), kev ntseeg, kev tswjfwm (politic), kev xav, thiab lwm yam los mus ua rau peb cov pojniam Hmoob thiaj tsis muaj feem los mus ua thawjcoj.

 

Tabsis muaj ntau yam zoo uas peb cov pojniam Hmoob muaj feem ua tau zoo heev yav dhau los, raws li kuv pom, yog ua ib cov zoo niam tsev, pab kev nrhiav noj nrhiav haus, zoo rau kev tu tub tu kiv, zoo rau kev ncaj ncees rau tsevneeg, thiab ntau ntau yam zoo rau haiv Hmoob.

Vim lub caij nyoog hloov thiab lub qhov rooj qhib, peb tsoom Hmoob tau khiav hauv txoj kev txomnyem thiab kev raug tsim txom tuaj nyob rau cov tebchaws uas muaj vajhuam sibluag (equality) thiab muaj feem sib txig (equal opportunity) rau peb cov pojniam Hmoob, muaj caij nyoog tau kawm txuj, peb Hmoob kev xav tau hloov, thiab cov pojniam los kuj hloov lawv kev xav thiab.

Niaj hnub no, peb muaj cov pojniam Hmoob kawm ntawv siab coob, muaj coob leej tau haujlwm zoo, muaj coob leej txawj ntse, thiab muaj coob leej los mus ua thawjcoj. Qhov no ua rau peb cov pojniam Hmoob thiaj muaj feem los mus ua thawj coj pab peb haiv Hmoob.

Cov pojniam Hmoob uas niaj hnub no ua thawjcoj pab peb haiv Hmoob, uas sawvdaws paub thiab hnov los lawm, yog State Senator Mee Moua (Mim Muas) nyob Minnesota, Xibfwb Nruag Hawj nyob ntawm Hauvpaug Koom Haum Hmoob Qhia Txoj Hmoo Zoo nyob Thaibteb, Laura Xiong (Ntxawm Lauj) nyob ntawm Hmong International Human Rights Watch nyob Nebraska, thiab Paula Yang uas yog ib tus thawj ntawm peb cov Hmoob uas coj sawvdaws mus qw thov kom tso Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov lawv nyob California. woman20leaders-mee20moua1

The first Hmong woman State Senator: State Senator Mee Moua yog thawj thawj tus kws lijchoj pojniam Hmoob uas tau los mus ua nom nyob Amelikas xyoo 2002 los lawm, uas yog peb Hmoob ib tus thawjcoj. Nws kawm tiav degrees los ntawm Brown University, kawm tiav Master of Public Policy Degree los ntawm University of Texas-Austin, thiab kawm tiav law degree los ntawm University of Minnesota.

Txij thaum nws tau los ua Senator nyob Minnesota, nws tau pab ntau yam zoo rau peb haiv Hmoob, pab rau peb haiv Hmoob nrog luag muaj npe zoo, ua rau luag fwm peb haiv Hmoob, ua ib tus qauv zoo rau peb tsoom pojniam Hmoob, ua rau peb cov pojniam Hmoob muaj feem los ua thawjcoj pab peb haiv Hmoob.Ib qho dejnum tseemceeb uas nws nyuam qhuav ua dhau los yog mus pab hais txog peb Hmoob cov ntxa uas raug Thaib muab khawb nyob Thaibteb.

 

"…kuv qhov kev kws yeej kev xaiv tsaa lug moog ua ib tug Senator nyob Amelikas nuav ua ib qho kev zoo rua peb tsoom quaspuj Moob hab peb tsoom Moob suavdlawg nyob Amelikas," Senator Mee Moua hais lus thaum nws yeej kev xaiv tsa. woman20leaders-xf.20nruag20hawj1

 

 

The first Hmong woman Pastor: Xibfwb Nruag Hawj (Tais Nruag) yog thawj tus pojniam Hmoob uas los mus ua xibfwb rau peb Hmoob los ntawm kev qhuab qhia, hais xovtooj cua, thiab hais kwv txhiaj pab peb haiv Hmoob kom ua lubneej zoo.

Xf. Nruag Hawj pib ua haujlwm rau Hmoob thaum nws kawm tiav Vajlugkub xyoo 1980 los, xyoo 1984 ua haujlwm rau Hauv Paug Koom Haum Hmoob nyob Colorado, thiab xyoo 2001 los txog niaj hnub no – nws hais xovtooj cua nyob Thaibteb pab peb haiv Hmoob.

"Qhov kws kuv txaus sab paab peb haiv Moob yog vim ‘Vaajtswv txuj kev hlub’ kws Nwg pub rua kuv yog ib tug quaspuj Moob muaj feem lug paab peb haiv Moob," Xf. Nruag piav txog nws kev txaus siab pab Hmoob. "Vaajtswv paab kuv lug ntawm kev qha peb cov txwj nkawm hab nam tsev, hab qha Vaajtswv rua peb Hmoob".

Kev uas Xf. Nruag Hawj pab tau rau peb haiv Hmoob zoo yog kev uas ceev peb haiv Hmoob txujci hais kwv txhiaj cia thiab muab suab kwv txhiaj los mus qhuab qhia peb tsoom Hmoob kom paub Vajtswv, kom peb tsoom pojniam Hmoob paub ua lubneej zoo, thiab kom peb haiv Hmoob paub ua ib haiv neeg zoo. woman20leaders-laura20lo20xiong1

 

The first Hmong woman human rights watch: Laura Xyooj (Ntxawm Lauj) yog thawj tus pojniam Hmoob uas los mus pab nrhiav kev ncaj ncees rau haiv Hmoob. Laura Xyooj kawm tiav Bachelor Degree of Arts – International Studies los ntawm University of Nebraska.

Laura Xyooj hais tias qhov uas ua rau nws txaus siab pab Hmoob yog "kev hlub nws haiv neeg" vim xyoo 2001 nws tau mus koom sablaj nyob Geneva; nws pom cov pojniam lwm haiv neeg tuaj hais kev ncaj ncees rau lawv haiv neeg, ua rau nws pom tias luag hlub luag haiv neeg kawg li. Nws tsim nyog uas yus yuav tau pab yus haiv neeg, thiab yog luag lwm haiv neeg twb ua tau, peb cov pojniam Hmoob yuav tsum ua tau thiab.

Niaj hnub no Laura Xyooj yog tus Executive Director of Hmong International Human Rights Watch, Inc. nyob rau Nebraska. Laura twb mus xyuas thiab pab peb tsoom Hmoob nyob Dej Dawb, Thaibteb, thiab kuj tseem niaj hnub nrhiav kom muaj kev ncaj ncees rau peb haiv Hmoob. woman20leaders-paula20yang20bw1

 

The first Hmong woman inspired rally public speaking: Paula Yang (Paj Yaj) yog thawj tus pojniam Hmoob uas sawv cev ntawm lub koom haum, Hmong Americans Ad Hoc Committee For Praya Norapromok, General Vang Pao and Hmong Community Respected leaders, los mus hais lus nqua hu kom Hmoob tuaj pab hais kom luag tso Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov lawv nyob California.

Nws yog ib tus thawjcoj pojniam Hmoob uas txawj hais lus txhawb zog, muaj lub siab hlub Hmoob, pab Hmoob, thiab mob siab rau Hmoob. Nws hais lus ua rau sawvdaws quaj thiab txawj sib hlub thiab sib pab.

"Peb 3 tus viv ncaus txaus siab pab kom tso tau txiv Nais Phoos Vaj Pov lawv los vim lawv yog peb cov thawjcoj; txiv Nais Phoos yog peb Hmoob tag nrho leej txiv", Paula Yang piav txog nws kev txaus siab pab Hmoob, "tsis tau nyiaj qhov twg los pab, los peb txaus siab pab peb Hmoob."

Senator Mim Muas, Xf. Nruag Hawj, Laura Xyooj, thiab Paula Yaj, lawv yog 4 tus thawjcoj uas txhawb peb tsoom pojniam Hmoob lub meejmom nce mus lawm ib theem, ua rau peb tsoom txivneej Hmoob pom tias peb cov pojniam Hmoob los mus ua thawjcoj pab txhawb tau peb Hmoob pib zoo li lwm haivneeg cov pojniam lawm thiab, thiab ua rau peb tsoom Hmoob zoo siab uas peb muaj cov thawjcoj pojniam los nrog ceev peb Hmoob lub npe kom muaj nyob mus ib txhis.

Peb tseem muaj coob leej pojniam Hmoob uas muaj kev txawj ntse, muaj peevxwm, muaj kev hlub, thiab muaj kev ua thawjcoj zoo uas peb tsis tau paub lawv. Peb cia siab hais tias yav tom ntej lawv yuav muab lub sijhawm los mus pab ua thawjcoj pab peb haiv Hmoob li lawv 4 leeg uas hais los saum no thiab.

Thov qhuas thiab txhawb zog rau peb ib tsoom pojniam Hmoob hais tias nej yog ib cov zoo pojniam, zoo niam tsev, zoo leej niam, siab ntev, siab zoo, thiab zoo thawjcoj rau peb haiv Hmoob. Thov kom Vajtswv foom koob hmoov rau nej nplua mias mus ib txhis.

 
© 2014 Hmong International Human Rights Watch